Ako sa stať pracovníkom SBS? Jednou z podmienok je aj preukaz odbornej spôsobilosti

21. 1. 2024
ČLÁNKY

AKo sa stať pracovníkom SBS? jednou z podmienok je aj preukaz odbornej spôsobilosti

Práca v bezpečnostnej službe je vyhľadávaná mnohými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí chcú prispieť k ochrane majetku a bezpečnosti ľudí. Aby ste sa však mohli stať súčasťou tohto dôležitého odvetvia, ktoré sa nazýva aj súkromná bezpečnosť alebo súkromný bezpečnostný priemysel, musíte spĺňať určité požiadavky a prejsť príslušnou prípravou. Jednou z kľúčových podmienok je získanie preukazu odbornej spôsobilosti. 

V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa môžete stať pracovníkom SBS s dôrazom na proces získania tohto preukazu.

Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti stanovuje podmienky, ktoré musí spĺňať zamestnanec a aj uchádzač o zamestnanie v SBS-ke:

  • Minimálny vek 18 rokov.
  • Bezúhonnosť 
  • Spoľahlivosť (čestné prehlásenie v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, na ktorom je potrebné úradne overiť podpis).
  • Zdravotná spôsobilosť (lekársky posudok na predpísanom tlačive v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, potvrdený praktickým lekárom).
  • Preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti.

Čo je to preukaz odbornej spôsobilosti?

Preukaz odbornej spôsobilosti je oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ má potrebné znalosti a schopnosti na vykonávanie práce v oblasti súkromnej bezpečnosti.  Tento preukaz je vyžadovaný zákonom a bez neho nie je možné vykonávať činnosti pracovníka SBS. Preukaz je verejná listina. Osoba môže byť súčasne držiteľom len jedného preukazu. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva je pri plnení pracovných úloh povinná mať preukaz pri sebe a na požiadanie ho predložiť ministerstvu pri výkone štátneho, krajskému riaditeľstvu pri výkone kontroly alebo príslušníkovi Policajného zboru  pri výkone kontroly činnosti.

Ako získať preukaz odbornej spôsobilosti?

Proces získania preukazu odbornej spôsobilosti zahŕňa viaceré kroky, ktoré musíte úspešne absolvovať:

1. Vzdelávací kurz alebo odbornú prípravu

Musíte absolvovať špeciálny vzdelávací kurz pre pracovníkov SBS, ktorý je akreditovaný príslušným orgánom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a poskytuje potrebné teoretické a praktické znalosti. Tento kurz pokrýva rôzne oblasti, ako sú právne predpisy na úseku súkromnej bezpečnosti, trestného práva, priestupkového práva, práva bezpečnostných zborov, poskytovanie prvej pomoci, zvládnutie taktiky a techniky vykonávania zásahov a mnoho ďalších. Akreditovaná osoba vydá po ukončení odbornej prípravy osobe, ktorá absolvovala odbornú prípravu v celom rozsahu, osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.

2. Záverečné skúšky

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho kurzu nasledujú záverečné skúšky. Skúška sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný test na skúšku typu S obsahuje 40 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Skúšobný test na skúšku typu P a CIT obsahuje 50 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.

3. Vydanie preukazu

Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá skúšku nemusí vykonať, vydá ministerstvo preukaz typu S, typu P alebo typu CIT, ak sú tieto osoby bezúhonné a spoľahlivé. Platnosť preukazu je desať rokov.

Čo ďalej po získaní preukazu?

Po získaní preukazu odbornej spôsobilosti ste kvalifikovaní na prácu v bezpečnostnej službe, ale to je len začiatok vašej kariéry. Ako pracovník SBS budete musieť pravidelne obnovovať svoje znalosti a zručnosti, aby ste zostali v súlade s najnovšími právnymi normami a postupmi v bezpečnostnej službe. Pravidelné školenia a kurzy sú nevyhnutné pre udržanie kvalifikácie a rozvoj vašich odborných schopností.

Aké druhy preukazu odbornej spôsobilosti poznáme? 

Podľa § 20 ods. 1 Zákona o súkromnej bezpečnosti rozoznávame tri druhy preukazov odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie "S" umožňuje nositeľovi pôsobiť u poskytovateľa bezpečnostných služieb v oblastiach fyzickej ochrany (strážna služba) a pátrania (detektívna činnosť).

Osvedčenie "P" poskytuje nositeľovi právo na vykonávanie fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy, poradenskej činnosti a na riadenie bezpečnostnej služby.

Osvedčenie "CIT" oprávňuje nositeľa zabezpečovať fyzickú ochranu, vykonávať pátranie, poskytovať odbornú prípravu a poradenstvo, realizovať cezhraničnú profesionálnu prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou a viesť bezpečnostnú službu.

Kde získať preukaz odbornej spôsobilosti

Pokiaľ máte o tento preukaz záujem, absolvovať ho môžete aj priamo u nás. D.I.SEVEN® je akreditovaná spoločnosť na vykonávanie kurzov pre budúcich pracovníkov, ktorí majú záujem pracovať v oblasti súkromnej bezpečnosti. Kurz prebieha priamo u nás na všetkých našich pobočkách a je vykonávaný v 3 týždňových intervaloch.

Celý kurz na získanie preukazu typu „S“ trvá 78  hodín. Na konci je ukončený skúškou odbornej spôsobilosti. Na základe výsledkov z tejto skúšky získate preukaz odbornej spôsobilosti typu S. Tento kurz je plne hradený našou spoločnosťou, v prípade, že sa po jeho absolvovaní stanete našim zamestnancom. Preukaz odbornej spôsobilosti má platnosť 10 rokov.

Autor:  D.I.SEVEN®

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".