Bezpečnostný audit

Základom bezpečnostného auditu je návrhová analýza.
Návrhová analýza bezpečnostného systému je významným predpokladom pre jeho bezproblémové fungovanie. Pracovníci našej spoločnosti pri jej vypracovaní vychádzajú zo svojich odborných znalostí a praktických skúseností, pričom rešpektujú všetky zákonné normy a špecifické požiadavky obchodných partnerov.


Návrhová analýza obsahuje:

  • Návrh systému vnútornej a vonkajšej ochrany objektu
  • Návrh riešenia dopravného systému
  • Návrh zabezpečenia prepravy finančných hotovostí
  • Návrh elektronického zabezpečenia objektov
  • Návrh kontrolnej činnosti pri príchode resp. pri odchode osôb, vrátane evidencie

BEZPEČNOSTNÝ AUDIT

V rámci nášho bezpečnostného poradenstva, odporúčame, ako prvý krok, vypracovanie návrhovej analýzy bezpečnosti Vášho objektu. Na jeho základe, navrhneme riešenia zabezpečenia Vášho objektu a majetku. Bezpečnostný audit je jeden zo spôsobov nezávislého overovania funkčnosti a efektívnosti systému zabezpečenia. Zisťuje sa, či je systém zabezpečenia v súlade s požiadavkami bezpečnostných štandardov.

Typy auditov:

  • Vstupný audit, ktorý sa vykonáva pri príprave bezpečnostného systému
  • Výstupný audit, ktorý sa vykonáva po nainštalovaní bezpečnostného systému ako forma spätnej kontroly
  • Kontrolný audit, ktorý sa vykonáva počas prevádzkovania bezpečnostného systému