Každý pracovník SBS by mal mať tieto osobnostné a fyzické predpoklady

17. 4. 2024
ČLÁNKY

Každý pracovník SBS by mal mať tieto osobnostné a fyzické predpoklady

Bezpečnostné služby preto hrajú kľúčovú úlohu v ochrane majetku, ľudí a informácií. Pracovníci SBS sú v prvej línii tejto ochrany. Aby mohli efektívne vykonávať svoju prácu, musia spĺňať určité osobnostné a fyzické predpoklady. V tomto článku sa pozrieme na požadované schopnosti a zručnosti, ktoré by mal mať každý pracovník SBS.

Osobnostné predpoklady

Spoľahlivosť a bezúhonnosť

Pracovníci SBS sú často poverení ochranou citlivých informácií a majetku s vysokou hodnotou . Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby boli spoľahliví a bezúhonní. Bez týchto vlastností je nemožné vybudovať dôveru s klientmi. Spoľahlivosť a bezúhonnosť sú štandardy, ktoré ustanovuje zákon o súkromnej bezpečnosti pre každého zamestnanca SBS, ktorý je poverený výkonom fyzickej ochrany. Tieto kategórie osobnostnej zložky strážnika by mali byť zárukou, že pracovník bude konať zodpovedne, v rámci zákonných oprávnení a eticky aj v náročných situáciách, v ktorých bude potrebné jeho samostatné rozhodovanie. Spoľahlivosť a bezúhonnosť zamestnanca sú základom pre vysokú kvalitu služieb, ktoré SBS poskytuje. Tieto vlastnosti pomáhajú budovať dôveryhodné vzťahy smerom ku klientom ale aj do vnútra bezpečnostnej služby.

Pozornosť a ostražitosť

Schopnosť byť neustále ostražitý a všimnúť si aj tie najmenšie detaily môže byť rozhodujúca pri prevencii a následne i v procese dokazovania protiprávnej činnosti. V bezpečnostnom priemysle môže byť aj malá nepozornosť príčinou veľkých majetkových škôd alebo príčinou ohrozenia života a zdravia záujmových osôb. Pracovníci musia byť schopní monitorovať svoje okolie, identifikovať potenciálne hrozby a rýchlo na ne reagovať. Pozornosť zahŕňa tiež schopnosť rozpoznať nezvyčajné správanie alebo aktivity, ktoré by mohli poukazovať na bezpečnostné riziko.

Rozhodnosť a schopnosť rýchlo reagovať

V núdzových situáciách nemá pracovník SBS čas na váhanie. Musí byť schopný rýchlo posúdiť situáciu, prijať rozhodnutie a konať. Táto schopnosť si vyžaduje nielen silnú osobnosť, ale aj odvahu. Pracovníci musia byť schopní rýchlo analyzovať informácie, rozpoznať najlepšie možné riešenie a implementovať ho s dôrazom na bezpečnosť všetkých zúčastnených. Takéto osobnostné kvality vyžadujú, aby bezpečnostná služba disponovala skúsenými pracovníkmi, neustále pracovala na ich preškoľovaní a poskytovala im priestor na vzdelávanie a nácvik techniky a taktiky zvládania krízových situácií.

Psychická odolnosť

Práca v oblasti bezpečnosti môže byť často psychicky náročná. Pracovníci SBS by mali byť schopní zvládať stres a nepriaznivé situácie bez toho, aby to ovplyvnilo ich výkon. Musia sa vedieť rýchlo adaptovať na meniace sa situácie a zachovať rozvahu i vo vypätých situáciách. Schopnosť zachovať si emocionálnu stabilitu a zdravý úsudok aj v náročných podmienkach je rozhodujúca a určuje kvalitu výkonu bezpečnostnej služby.

Komunikačné schopnosti

Efektívna komunikácia je nevyhnutná pri práci s kolegami aj pri interakcii s klientmi. Pracovníci by mali byť schopní jasne a stručne prenášať informácie bez toho, aby boli tieto skreslené. Toto zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať aj v stresových situáciách, poskytovať jasné inštrukcie a zvládať konflikty. Dobrá komunikácia sa týka aj schopnosti počúvať a byť otvorený spätným informáciám. 

Fyzické predpoklady

Fyzická kondícia

Práca SBS vyžaduje v niektorých prípadoch fyzickú zdatnosť, či už pri dlhých hodinách státia, pri obchôdzke alebo pri zvládaní situácií, ktoré vyžadujú prenasledovanie osôb, ktoré sa dopustili protiprávneho konania. Pracovníci by mali byť v dobrej fyzickej kondícii, aby mohli efektívne plniť svoje úlohy. Táto zdatnosť pomáha pri prevencii úrazov a zvyšuje schopnosť rýchlo reagovať na konkrétnu bezpečnostnú situáciu.

Zdravotný stav

Zdravotná spôsobilosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany je zákonom stanovenou požiadavkou.  Pracovníci by mali byť schopní dlhodobo vykonávať svoje úlohy bez zdravotných komplikácií. To zahŕňa aj schopnosť zvládnuť fyzickú záťaž a stres bez negatívneho vplyvu na ich zdravotný stav.

Ovládanie sebaobrany a bezpečnostných techník

Znalosť základov sebaobrany a rôznych bezpečnostných techník je nevyhnutnosťou, ktorá pomáha účinne riešiť konfliktné situácie. Aj keď sa pracovníci SBS vždy snažia fyzickej konfrontácii predísť, je dôležité byť pripravený na krízové situácie, kedy je sám zamestnanec SBS terčom fyzického útoku. Schopnosť efektívne použiť sebaobranu a bezpečnostné techniky môže znamenať ochranu života a zdravia pracovníka SBS a aj ostatných zúčastnených osôb v prípade nebezpečenstva.

Záver

Pracovníci bezpečnostných služieb sú nenahraditeľnými piliermi ochrany pre mnohé organizácie a jednotlivcov. Kvalita ich služieb je priamo závislá na ich osobnostných a fyzických predpokladoch. Spoľahlivosť, ostražitosť, rozhodnosť, psychická odolnosť a komunikačné schopnosti sú len niektoré z mnohých vlastností, ktoré by mal mať každý pracovník SBS. Na fyzickej úrovni je dôležitá dobrá kondícia, zdravotný stav a znalosť sebaobrany. Len tak môžu byť zabezpečené služby najvyššej kvality, ktoré ochránia to, čo je pre klientov najdôležitejšie. Výber a príprava pracovníkov SBS by preto mal byť vždy vykonávaný s maximálnou starostlivosťou a zameraním na tieto kľúčové predpoklady.

V prípade, ak by ste mali záujem stať sa pracovníkom SBS, nenechajte si ujsť jeden z našich predošlých článkov, kde sa venujeme práve tejto téme. 

Radi vám pomôžeme aj so získaním preukazu odbornej spôsobilosti

Autor:  D.I.SEVEN®

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".