Základné oprávnenia osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany

10. 4. 2024
ČLÁNKY

Základné oprávnenia osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany

Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany hrajú nezastupiteľnú úlohu v ochrane majetku, osôb a informácií. Predtým, než sa pustíme do podrobného rozboru ich oprávnení, je dôležité zdôrazniť, že každé z týchto oprávnení musí byť vykonávané s maximálnym rešpektom k zákonom a etickým zásadám.

1. Právo vykonávať preventívne kontroly

Jedným zo základných oprávnení osoby poverenej fyzickou ochranou je vykonávanie preventívnych kontrol. Tieto kontroly môžu zahŕňať prehľadávanie vstupujúcich osôb a vozidiel do chráneného objektu s cieľom zistiť prítomnosť nebezpečných predmetov alebo látok. Dôležité je, že takéto kontroly musia byť vykonávané diskrétne a s rešpektom k súkromiu a osobným právam jednotlivca. 

Práve z dôvodu zabezpečenia bezpečného prostredia je nevyhnutné, aby osoby poverené vykonávaním kontroly mali vhodné školenie a boli oboznámené s najnovšími postupmi a technológiami na detekciu potenciálnych hrozieb. Kontroly by mali byť tiež realizované s ohľadom na plynulosť prevádzky a minimalizáciu zdržania pre návštevníkov a zamestnancov. Dôkladné preventívne kontroly môžu významne prispieť k predchádzaniu incidentom a zvyšujú pocit bezpečia u všetkých osôb v objekte.

2. Oprávnenie zasahovať v prípade porušovania pravidiel 

V prípade, že dochádza k porušeniu pravidiel stanovených prevádzkovateľom objektu alebo zákona, osoba poverená fyzickou ochranou má právo zasiahnuť. Toto zahŕňa možnosť odstrániť narušiteľa z objektu alebo zamedziť mu v prístupe. Vždy však takýto zásah musí byť primeraný danej situácii a musí byť vykonaný v súlade s platnými predpismi. 

Zásah musí byť predchádzaný pokusom o verbálnu deeskaláciu situácie, aby sa predišlo nepotrebnému použitiu sily. V prípade, že je to možné, mali by byť použité neinvazívne metódy na riešenie situácie, ako je napríklad presmerovanie narušiteľa na iné miesto alebo jeho presvedčenie k dodržiavaniu pravidiel. Je tiež dôležité, aby osoby poverené fyzickou ochranou boli školené v rozpoznávaní rôznych druhov hrozieb a adekvátne reagovali v závislosti od situácie.

3. Právo žiadať o osobné doklady

V určitých situáciách môže byť osoba poverená fyzickou ochranou oprávnená požadovať od osôb v chránenom objekte predloženie osobných dokladov s cieľom overiť ich totožnosť. Toto oprávnenie je obzvlášť dôležité v situáciách, kedy existuje podozrenie z nelegálnej činnosti alebo porušovania bezpečnostných predpisov. 

Požiadavka na predloženie dokladov by mala byť vždy formulovaná s rešpektom a zdôvodnením, aby sa predišlo pocitu obťažovania alebo diskriminácie. Osoby vykonávajúce kontrolu musia byť tiež oboznámené s právami jednotlivcov a hranicami svojich oprávnení, aby nedošlo k porušeniu súkromia alebo iných práv. V prípade odhalenia nezrovnalostí alebo podozrení je dôležité, aby boli postupy riadne dokumentované a situácia riešená v súlade so zákonom.

4. Komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní

Osoby poverené fyzickou ochranou majú tiež právo a v niektorých prípadoch povinnosť informovať príslušné bezpečnostné orgány o akýchkoľvek incidentoch alebo podozreniach na trestnú činnosť. Efektívna komunikácia a spolupráca s políciou a ďalšími orgánmi je kľúčová pre zabezpečenie celkovej bezpečnosti. 

Táto komunikácia by mala byť rýchla, presná a mala by obsahovať všetky dôležité informácie potrebné pre ďalšie opatrenia. V niektorých prípadoch môže byť potrebné poskytnúť orgánom aj technickú podporu alebo prístup k záznamom. Je dôležité, aby osoby poverené ochranou mali vedomosti o tom, kedy a ako kontaktovať orgány, a vedeli identifikovať situácie, ktoré vyžadujú ich zásah.

5. Právo na sebaobranu a obranu chráneného majetku

V extrémnych prípadoch, keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok, má osoba poverená fyzickou ochranou právo použiť fyzickú silu v rozsahu nevyhnutnom na odvrátenie hrozby. Dôležité je zdôrazniť, že použitie sily musí byť vždy poslednou možnosťou a musí byť striktne primerané rozsahu ohrozenia. 

Taktiež je nevyhnutné, aby boli zamestnanci vyškolení v technikách sebaobrany a používania sily, aby dokázali efektívne a bezpečne reagovať na hrozby. Je tiež kľúčové, aby boli postupy použitia sily riadne zdokumentované a po každom incidente vyhodnotené, či bolo použitie sily oprávnené a v súlade s internými predpismi a zákonom.

Záver

Oprávnenia osôb poverených výkonom fyzickej ochrany sú nevyhnutnou súčasťou zabezpečovania ochrany a bezpečnosti. Ich vykonávanie však vyžaduje nielen dôkladné znalosti zákonov a predpisov, ale aj etický prístup a schopnosť rýchlo a správne rozhodovať v náročných situáciách. Bezpečnostné agentúry musia zabezpečiť, aby ich zamestnanci boli vždy dobre pripravení a vybavení potrebnými zručnosťami a vedomosťami pre zodpovedné vykonávanie svojich úloh. V konečnom dôsledku je cieľom nielen chrániť majetok a osoby, ale aj udržiavať dôveru a bezpečné prostredie pre všetkých.

Ak takýto tím hľadáte, neváhajte nás kontaktovať

Autor:  D.I.SEVEN®

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".