Môže SBS obmedziť osobnú slobodu osoby? Toto sú právomoci, ktorými pracovník SBS disponuje

30. 10. 2023
ČLÁNKY

Môže sbs obmedziť osobnú slobodu osoby? Toto sú právomoci, ktorými pracovník SBS disponuje

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, aké právomoci majú pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby (SBS), tento článok je pre vás. Dozviete sa o oprávneniach a povinnostiach pracovníkov SBS. Ako to vlastne funguje v praxi a kde sú hranice ich pôsobnosti? Prečítajte si viac o tom, ako SBS [1] pracuje, a čo všetko môžu jej pracovníci robiť.

Čo je to SBS?

Súkromná bezpečnostná služba, alebo SBS, je licencovaný subjekt, ktorý poskytuje rôzne bezpečnostné služby fyzickým alebo právnickým osobám. Ponuka služieb SBS je široká a môže zahŕňať ochranu majetku, osobnú ochranu jednotlivcov, kontrolu prístupu, monitorovanie bezpečnostných systémov alebo rôzne konzultačné a poradenské služby v oblasti bezpečnosti [2]. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú druhmi bezpečnostnej služby strážna služba, profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou, detektívna služba a odborná príprava a poradenstvo.

Typické úlohy a povinnosti SBS

Typické úlohy a povinnosti SBS zahŕňajú rôzne činnosti. Medzi tie najčastejšie patria nasledovné:

Ochrana majetku [3]

SBS môže mať na starosti ochranu budov, pozemkov alebo iného majetku klienta. To môže zahŕňať monitorovanie bezpečnostných systémov, ako sú kamery alebo alarmy, ale aj fyzickú prítomnosť na mieste, aby sa predišlo neoprávnenému vstupu alebo krádeži.

Ochrana osôb [4]

SBS môže poskytovať osobnú ochranu jednotlivcom, napríklad vysokopostaveným pracovníkom firmy, celebritám alebo politikom. To môže zahŕňať ich prepravu, ochranu domova alebo pracoviska, ale aj rôzne proaktívne opatrenia, ako je vyhodnocovanie potenciálnych hrozieb alebo plánovanie bezpečných trás cestovania.

Kontrola vstupu

SBS môže mať na starosti kontrolu prístupu do budov alebo na pozemky klienta. To môže zahŕňať kontrolu totožnosti návštevníkov, vydávanie preukazov alebo kľúčov, ale aj monitorovanie a riadenie prístupových systémov.

V prípade bezpečnostného incidentu, ako je napríklad krádež, ohrozenie, násilie alebo požiar, SBS môže reagovať rýchlo a efektívne, aby minimalizovala škody a chránila klienta a jeho majetok.

SBS má teda široké spektrum úloh a povinností a pracovníci SBS musia byť dobre vyškolení a pripravení na rôzne situácie.

Oprávnenia SBS

Súkromné bezpečnostné služby sú dnes bežnou súčasťou každodenného života. Často ich vidíme pri strážení obchodných centier, rezidenciálnych oblastí, ale aj pri rôznych verejných kultúrnych a športových podujatiach. Ich oprávnenia sa vyznačujú nasledovnými princípmi [5]

- princíp zisťovania (zisťovanie vecí pochádzajúcich z protiprávnej činnosti, zisťovanie totožnosti osoby pri vstupe do objektu, zisťovanie totožnosti osoby, ktorá spáchala priestupok, alebo trestný čin, alebo neoprávnene vstúpila do objektu, zisťovanie či osoba nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok),

- zákazový princíp (zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vstupu do objektu so zbraňou),

- princíp limitovaného obmedzenia osobnej slobody (pri pristihnutí osoby, ktorá pácha trestnú činnosť alebo priestupok v súvislosti s chráneným objektom, pri vyvedení nepovolanej osoby z chráneného objektu).

Porovnanie s právomocami polície

Oprávnenia SBS sú v porovnaní s právomocami polície obmedzené. Polícia má širokú škálu nástrojov a právomocí, vrátane práva vykonávať domové prehliadky, zadržať osoby, zasahovať v prípade porušenia zákona a vyšetrovať trestné činy.

Súkromná bezpečnostná služba nemá právo vykonávať domové prehliadky, vystavovať pokuty alebo vyšetrovať trestné činy. Nemôže ani zadržať osobu na dlhší čas; môže však osobnú slobodu osoby obmedziť vo veľmi limitovaných a zákonom predpokladaných prípadoch do príchodu polície. Úloha SBS pri ochrane života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb je vysoko prevenčná na rozdiel od represívnych úloh polície.

Podmienky, za ktorých môže SBS zasiahnuť

V prvom rade je dôležité podotknúť, že súkromné bezpečnostné služby nie sú políciou. Nemajú rovnaké právomoci a ich úlohou je predovšetkým chrániť majetok a osoby pred ohrozením. Avšak, v niektorých prípadoch môžu zasiahnuť, ak je to potrebné na ochranu majetku alebo osoby, ktorú strážia.

Podľa § 50 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti sú osoby poverené výkonom fyzickej ochrany oprávnené:

a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,

c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou zakázaný,

d) viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo z chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta; na tento účel je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti alebo preukázanie príslušnosti k ozbrojenému zboru, ozbrojenému bezpečnostnému zboru alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

e) zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

f) vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu,

g) v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

h) presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

i) na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

j) za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

k) vyviesť nepovolanú osobu z chráneného objektu alebo z chráneného miesta.

Zhrnuté a podčiarknuté, súkromná bezpečnostná služba má oprávnenia, ktoré jej umožňujú zasiahnuť v zákonom stanovených prípadoch, ale vždy musia rešpektovať zákon a práva ostatných. Bezpečnosť je prvoradá, ale musí byť vždy v súlade so zákonom a ľudskými právami.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SBS nás neváhajte kontaktovať, veľmi radi vám odpovieme, prípadne vám pripravíme cenovú ponuku našich služieb presne na mieru.

[1] Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnostných služieb upravuje zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Zákon o súkromnej bezpečnosti pojem SBS nepozná, pracuje s pojmom bezpečnostná služba. Pre účely tohoto článku však ponechávame označenie SBS.

[2] § 3, § 4 a § 5 zákona o súkromnej bezpečnosti (bližšie vysvetlené pojmy strážna služba, detektívna služba a odborná príprava a poradenstvo)

[3] Tu môžeme hovoriť o ochrane majetku na verejne prístupnom mieste - § 3 písm. a) zákona o súkromnej bezpečnosti alebo o ochrane majetku na inom než verejne prístupnom mieste - § 3 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti

[4] § 3 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti

[5] § 50 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti

Autor:  D.I.SEVEN®

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".