VZOR

30. 10. 2023
ČLÁNKY

Fyzická ochrana majetku vs. elektronické zabezpečenie: Zistite, čo je pre vás vhodnejšie

Žijeme v čase, kedy je riziko krádeže, vandalizmu alebo iných bezpečnostných hrozieb neustále prítomné. Bez ohľadu na to, či ide o naše domovy, kancelárie alebo obchodné priestory, ochrana majetku sa stala našou každodennou starosťou.

Táto téma je mimoriadne dôležitá, pretože bezpečnosť a ochrana majetku sú kľúčové pre naše osobné i podnikové pohodlie a prosperitu. Každé rozhodnutie, ktoré v tejto oblasti prijmeme, má bezprostredný dopad na našu bezpečnosť, pokoj mysle a financie. Preto je dôležité, aby sme sa o tejto téme dozvedeli čo najviac a urobili informované rozhodnutia.

V tomto článku si ozrejmíme problematiku ochrany majetku a pozrieme sa na to, či je pre vás vhodnejšia fyzická alebo elektronická ochrana majetku.

Sme presvedčení, že informácie, ktoré nájdete v nasledujúcich riadkoch, vám pomôžu nielen lepšie pochopiť svet bezpečnostnej ochrany, ale tiež vám pomôžu urobiť správne rozhodnutia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na vašu bezpečnosť a pohodlie.

    I. Fyzická ochrana majetku

 

Fyzická ochrana majetku je kľúčovým prvkom plánu ochrany tak súkromného subjektu ako aj verejného subjektu, bez rozlišovania účelu jeho vzniku (môže ísť o ochranu majetku fyzickej osoby, právnickej osoby alebo subjektu verejného práva – majetok v správe obce, mesta, štátu). Táto forma ochrany zahŕňa uplatnenie rôznych prvkov s cieľom zabrániť neoprávnenému vstupu, krádeži, alebo poškodeniu majetku.

Fyzická ochrana zahŕňa aktívnu prítomnosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany (strážnikov) - zamestnancov bezpečnostnej služby, akými sú napríklad aj odborne spôsobilí zamestnanci spoločnosti D.I.SEVEN®.

Význam a výhody fyzickej ochrany

 

Fyzická ochrana majetku má niekoľko nesporných výhod, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch ochrany majetku nenahraditeľné. Patria medzi ne napríklad:

Prítomnosť špeciálne zaškolených strážnikov D.I.SEVEN®

Prítomnosť profesionálnych strážnikov D.I.SEVEN® je jedným z najvýznamnejších prvkov fyzickej ochrany majetku. Títo strážnici sú dôkladne vyškolení v technikách fyzickej ochrany a sú pripravení zasiahnuť v prípade akejkoľvek hrozby. Ich kvalitné školenie a skúsenosti zabezpečujú, že sú schopní efektívne chrániť majetok pred potenciálnymi rizikami. Všetci strážnici sú držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Naši strážnici aktívne pristupujú k výkonu fyzickej ochrany, vykonávajú obchôdzkovú činnosť, stráženie a obsluhu zabezpečovacích a poplachových systémov.

 Odradzujúci efekt

Prítomnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany (strážnika) na  mieste, kde sa má stráženie vykonávať má výrazný preventívny účinok. Osoby, ktoré páchajú protiprávnu činnosť prirodzene vyhľadávajú možnosť získať majetkový prospech čo najjednoduchším spôsobom a prítomnosť odborne spôsobilej osoby poverenej výkonom fyzickej osoby na chránenom mieste zvyšuje možnosť odhalenia páchania protiprávnej. Strážnici sú školení a vycvičení pre prípady, kedy môžu vykonať zásah a zákonne obmedziť osobnú slobodu osobe, ktorá spáchala trestný čin, priestupok, alebo neoprávnene vstúpila do chráneného objektu.

Rýchla reakcia na mieste

Najväčšou výhodou fyzickej ochrany je schopnosť bezprostrednej reakcie na vzniknutý bezpečnostný incident. Krátky čas odozvy, medzi vznikom bezpečnostného incidentu a strážnikom vykonaným zásahom dramaticky znižuje majetkovú ujmu klienta a vytvára spoľahlivý predpoklad na zabránenie možnosti vzniku ďalších negatívnych následkov.

   II.Elektronické zabezpečenie

 

Vhodným doplnením alebo alternatívou k fyzickej ochrane majetku patria elektronické zabezpečovacie systémy . Čo to vlastne je? Elektronické zabezpečenie je súhrn technologických riešení zameraných na ochranu majetku a zabezpečenie priestorov. Tento termín zahŕňa širokú škálu technológií, akými sú bezpečnostné kamery, alarmy, detektory pohybu či systémy na centrálne monitorovanie, ďalej systémy kontroly vstupov, biometrická kontinuálna analýza počas času stráveného v chránenom priestore . Zákon o súkromnej bezpečnosti termín pracuje s pojmami ako zabezpečovací systém a poplachový systém, resp. iný technický prostriedok [1], ktoré sú upresňujúcou analógiou elektronického zabezpečenia.

Význam a výhody elektronického zabezpečenia

 

Elektronické zabezpečenie prináša niekoľko významných výhod, ktoré môžu zaujať  každého, kto sa snaží chrániť svoj majetok efektívnejšie:

Nepretržitá kontrola

Na rozdiel od fyzických strážnikov, ktorí môžu byť obmedzení fyzickou vyčerpanosťou, náhlym zhoršením zdravotného stavu, zranením alebo len chvíľkovou nepozornosťou, elektronické zabezpečenie funguje non-stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Dokumentácia incidentov

Elektronické systémy umožňujú zaznamenávať všetky kriminalisticky relevantné udalosti o priebehu protiprávnej činnosti, ktorá súvisí s chráneným objektom. Kamerový záznam, alebo iný electronicky zaznamenaný údaj, ktorý spoľahlivo identifikuje útočníka možno s úspechom použiť v priestupkovom alebo trestnom konaní a následne v tzv “adhéznom konaní” o náhrade škody.

Možnosť diaľkového prístupu a ovládania

Veľa moderných elektronických zabezpečovacích systémov umožňuje vlastníkom diaľkové ovládanie a prístup cez mobilné aplikácie. To vám umožní kontrolovať stav svojho majetku kedykoľvek a kdekoľvek, nastavovať prístupy pre oprávnený okruh osôb, ovládať diaľkovo elektronické zámky, garážové brány, sledovať v reálnom čase polohu svojich blízkych a mnohé iné faktory.

Elektronické zabezpečovacie systÉMY

 

V prípade prejavenia záujmu o naše služby pre vás vypracujeme podrobnú a komplexnú analýzu priestoru, ktorý by ste chceli elektronicky zabezpečiť. Vždy ide pritom o kombináciu rôznych zariadení, ktoré nakombinujeme presne na mieru podľa individuálnych potrieb.

Bezpečnostné kamery

Sú jedným z najbežnejších typov elektronického zabezpečenia. Kamery monitorujú a zaznamenávajú všetky činnosti na danom mieste, čo umožňuje identifikovať podozrivé správanie a reagovať naň v reálnom čase.

Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany je srdcom každého elektronického zabezpečovacieho systému. Sústreďuje informácie zo všetkých zabezpečovacích prvkov a umožňuje rýchlu a efektívnu reakciu na akékoľvek varovania alebo incidenty. Klient získava vďaka pultu centralizovanej ochrany nepretržitý prístup k informáciám o jeho objekte.

Bezpečnostné alarmy[2]

Alarmy sú navrhnuté tak, aby upozornili na neoprávnený vstup alebo pohyb v chránenom priestore. Môžu byť prepojené s centrálnym pultom a môžu automaticky poslať signál v prípade akéhokoľvek problému.

 

Porovnanie fyzickej ochrany a elektronického zabezpečenia

 

Keď sa rozhodujeme medzi fyzickou ochranou a elektronickým zabezpečením, je dôležité zvážiť výhody a nevýhody oboch metód.

Fyzická ochrana, teda napríklad strážnici bezpečnostnej služby alebo špeciálne zaškolení strážnici D.I.SEVEN®, sa vyznačujú osobným prístupom a schopnosťou reagovať na neočakávané situácie. Vedieť, že máte v objekte “živého človeka”, ktorý chápe kontext vzniknutej situácie, má „osobnú a miestnu znalosť“ v chránenom objekte alebo mieste a dokáže kreatívne pristupovať k rôznym potenciálnym hrozbám, taký ktorý pozná svoje zákonné oprávnenia a vie ich v praxi použiť, môže priniesť pokoj nielen vo vašom objekte, ale aj vo vašej mysli.

Na druhej strane, elektronické zabezpečovacie systémy, ako sú bezpečnostné kamery či pult centralizovanej ochrany, ponúkajú možnosť kontinuálneho sledovania bez rizika ľudskej chyby či zlyhania ľudského faktoru. Tieto systémy sú z dlhodobého hľadiska často cenovo výhodnejšie ako fyzická ochrana a môžu byť prispôsobené tak, aby zabezpečovali kontrolu veľkých priestorov. Ich nevýhodou však môže byť obmedzená schopnosť reagovať na neočakávané situácie alebo poruchy systému.

Príklady situácií, kedy je vhodnejšia fyzická ochrana

Fyzická ochrana majetku je vhodná ochrana majetku, ktorý je umiestnený vo veľkých priemyselných parkoch (výrobné haly, sklady, kancelárske priestory), pri zakladaní stavieb (stráženie staveniska). Prítomnosť odborne spôsobilých osôb na takýchto miestach plní preventívnu funkciu (odradzujúci efekt) a minimalizuje škody na majetku (napr. obmedzenie osobnej slobody osoby, ktorá má pri sebe vec pochádzajúcu z protiprávnej činnosti, ktorá súvisí s chráneným objektom) Nespornou výhodou fyzickej ochrany je aj možnosť poveriť strážnika úlohami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v zmysle § 11 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii.

Príklady situácií, kedy je vhodnejšie elektronické zabezpečenie

Elektronické zabezpečenie je vhodné v miestach, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti, kde je možné vykonať zásah prostredníctvom odborne spôsobilých osôb (strážnikov) rádovo v minútach. Klient si sám zváži, či útok, ktorý smeruje na jeho majetok, nie je spôsobilý v čase, kým príde zásahová skupina spôsobiť mu vážnejšie straty. Do tejto skupiny objektov patria kancelárie, obchodné priestory, kde nie je sústredená finančná hotovosť, alebo iné ceniny a drahé kovy, skladové priestory tovarov, ktoré sa ťažko odcudzujú pre ich veľkosť alebo špecifickosť konštrukčného vyhotovenia.

 

Kombinácia oboch metód a jej výhody

Najlepším riešením však môže byť kombinácia oboch metód. Predstavte si obchodný komplex, kde sa nachádzajú kancelárie, obchody a parkoviská. Strážnici by mohli zabezpečovať fyzickú  ochranu a kontrolu vstupu, zatiaľ čo elektronické zabezpečenie by monitorovalo priestory a upozorňovalo na akékoľvek podozrivé aktivity. Táto kombinácia by poskytovala komplexnú ochranu pokrývajúcu široké spektrum potenciálnych hrozieb.

Na záver môžeme dodať, že rozhodovanie medzi fyzickou ochranou a elektronickým zabezpečením závisí od mnohých faktorov, vrátane typu majetku, ktorý potrebujete chrániť, jeho polohy i rozpočtu, ktorý máte k dispozícii. Dôležité je zvážiť všetky možnosti a rozhodnúť sa pre riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek formu ochrany, nezabudnite, že je dôležité robiť informované rozhodnutia. Tu prichádza naše odporúčanie — konzultovať svoje rozhodnutie so špecialistami na bezpečnostné riešenia.

Títo špecialisti vedia posúdiť vaše konkrétne potreby, predstavia vám najnovšie technológie v oblasti bezpečnosti a pomôžu vám implementovať systém, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby vyhovoval práve vám.

Bezpečnosť vášho majetku si vyžaduje osobitnú pozornosť. Môže sa zdať, že investovanie do bezpečnosti je príliš nákladné, skutočnosť je ale taká, že prípadná strata majetku, ohrozenie života a zdravia vašich blízkych alebo zamestnancov, sú udalosti, ktoré majú zásadný vplyv na budovanie vášho úspechu.

Podnietili vás predchádzajúce riadky k tomu, aby ste prehodnotili stav zabezpečenia svojho majetku? Potrebujete viac informácií alebo potrebujete pomoc s výberom správnej formy ochrany?

Ponúkame vám možnosť konzultácie s našimi odborníkmi na bezpečnostné riešenia. Tím špecialistov D.I.SEVEN® je k dispozícii, aby vám pomohol vybrať a implementovať najlepšie riešenia pre vaše konkrétne potreby.

Investujte do svojej bezpečnosti teraz, aby ste nemuseli čeliť dôsledkom neskôr. Kontaktujte nás, sme tu pre vás a váš pokoj. Urobíme všetko pre to, aby ste sa cítili bezpečne.

[1] § 8 písm. g), h) j) zákona č. 4732/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

[2] Zákon o súkromnej bezpečnosti používa pojem poplachový system, ktorým sa rozumie sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta, alebo konaním osoby v chránenom objekte alebo na chránenom mieste v súlade so zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signal

Autor:  D.I.SEVEN®

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".