Ako získať zbrojný preukaz? Splniť musíte tieto podmienky

21. 1. 2024
ČLÁNKY

AKo Získať zbrojný preukaz? Splniť musíte tieto podmienky

Získanie zbrojného preukazu je proces, ktorý je regulovaný zákonom č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach“). V tomto článku sa pozrieme na všeobecné kroky a požiadavky, ktoré sú často súčasťou procesu získavania zbrojného preukazu.

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. 

Vzor zbrojného preukazu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o strelných zbraniach:

Vzor zbrojného preukazu (predná strana)

Vzor zbrojného preukazu (zadná strana)

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 • A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 • E - držanie zbrane a streliva na športové účely,
 • F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

1. Stanovenie účelu získania preukazu

Predtým, než začnete s procesom získania preukazu, je dôležité určiť, na aký účel zbraň potrebujete. Rôzne kategórie zbrojných preukazov (napr. ochrana osoby a majetku, poľovníctvo, športová streľba) majú rôzne požiadavky a obmedzenia.

2. Splnenie základných podmienok

Vo väčšine prípadov musíte splniť nasledujúce základné podmienky:

 • Písomne požiadať o vydanie preukazu,
 • byť plne spôsobilý na právne úkony,
 • veková hranica (21 rokov, 18 rokov – poľovné a múzejné účely),
 • bezúhonnosť a spoľahlivosť (čistý trestný register),
 • zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • odborná spôsobilosť (znalosť zákonov a bezpečné zaobchádzanie so zbraňou),
 • miesto pobytu na území SR,
 • preukázanie potreby držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

3. Absolvovanie lekárskych a psychologických testov

Musíte prejsť lekárskou prehliadkou a psychologickými testami, ktoré potvrdia vašu fyzickú a mentálnu spôsobilosť na držbu a nosenie zbrane.

4. Podanie žiadosti

Základným predpokladom na získanie zbrojného preukazu je podanie písomnej žiadosti na príslušnom útvare Policajného zboru (okresné riaditeľstvo Policajného zboru).  

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie:

 • Osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu),
 • číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 • skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 • odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí:

 • Dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
 • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
 • (predloží) originál dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť.

5. Príprava a skúška

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa skúška sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu. Miesto a termín konania skúšky môžu byť žiadateľovi oznámené pri podaní žiadosti na okresnom riaditeľstve Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“); inak policajný útvar oznámi miesto a termín konania skúšky žiadateľovi najneskôr 14 dní pred vykonaním skúšky. Žiadateľ môže písomne požiadať o zmenu termínu vykonania skúšky z dôležitých osobných prekážok. O žiadosti rozhodne predseda skúšobnej komisie. 

Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára. 

Teoretická časť skúšky sa vykonáva formou ústnej skúšky, pri ktorej sa zisťuje znalosť zákona o strelných zbraniach a predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane, náuky o zbraniach a strelive a zdravotníckeho minima.

Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne používať zbraň.

6. Čakacia doba a schválenie

Po podaní žiadosti nasleduje čakacia doba, počas ktorej úrady preverujú informácie a rozhodujú o vydaní zbrojného preukazu. Ak je všetko v poriadku, zbrojný preukaz vám bude udelený vydaný. Na konanie vo veciach upravených zákonom o strelných zbraniach sa vzťahuje správny poriadok.

7. Poplatky

S procesom získavania zbrojného preukazu sú zvyčajne spojené rôzne poplatky, ako sú poplatky za testy, spracovanie žiadosti a vydanie samotného preukazu.

 • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu – 30 €
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo – prvá skúška 50 €
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo – druhá skúška 30 €
 • Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu – 20 €
 • Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu – 30 €
 • Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu – 20 €
 • Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu – 4 €
 • Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie – 400 €
 • Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice – 400 €

8. Pravidelné obnovovanie preukazu

Zbrojný preukaz je platný po obmedzenú dobu (10 rokov a pre cudzinca s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky) a je potrebné ho pravidelne obnovovať. Pri obnove môže byť potrebné absolvovať ďalšie testy alebo dokladovať zachovanie spôsobilosti.

Taktiež, ak po vydaní zbrojného preukazu vznikne pochybnosť, či je držiteľ zbrojného preukazu psychologicky spôsobilý na držanie zbrane, polícia je oprávnená od držiteľa vyžiadať predloženie nového psychologického posudku. Ak ho nepredloží v určitej lehote, bude posudzovaný ako keby stratil psychickú spôsobilosť.

Získanie zbrojného preukazu je zodpovedný krok, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu a rešpektovanie zákona. Je dôležité byť si vedomý všetkých právnych, morálnych a bezpečnostných aspektov vlastnenia a nosenia zbrane. 

Ak máte záujem o získanie zbrojného preukazu, odporúčame kontaktovať príslušné úrady, ktoré vám poskytnú presné informácie a poradenstvo týkajúce sa najaktuálnejších legislatívnych usmernení.

Autor:  D.I.SEVEN®

Nastavení používání cookiesCookie settingsCookies EinstellungSetări cookie

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou "Přijmout". Nastavení Cookies můžete změnit volbou "Zobrazit detaily".We use cookies on the website. For some processing purposes, your consent is required, which you will express by selecting "Accept". You can change the Cookie settings by selecting "More details".Diese Webseite verwendet Cookies. Für bestimmte Bearbeitungszwecke ist Ihre Einwilligung notwendig, der Verwendung von Cookies stimmen Sie mit der Auswahl "Bestätigen" zu. Um Ihre Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte auf "Einstellung".Website-ul foloseste cookie-uri. Pentru unele scopuri de prelucrare date este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care îl veți exprima selectând "Accept". Puteți modifica setările cookie selectând "Mai multe detalii".Na webových stránkach používame súbory cookies. Na niektoré účely spracovania je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý vyjadríte voľbou "Prijať všetko". Nastavenie Cookies môžete zmeniť voľbou "Nastavenia".

Nastavení cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Využíváme soubory cookies služby Google Analytics, při které mohou být Vaše osobní údaje odeslány do třetích zemí a tam zpracovány, což může mít vyšší rizika pro Vaše práva a svobody. Kliknutím na volbu „Povolit vše“ udělujete souhlas využívat všechny typy souborů cookies.

Své preference nastavení cookies vyjádříte zaškrtnutím pole a kliknutím na volbu „Povolit výběr“ (vyjádření souhlasu se zpracováním).

Nastavenie súkromia

My a vybrané tretie strany používame súbory cookies a podobné technológie na: poskytovanie a zlepšovanie online služieb; analýzu toho, ako sa naše služby používajú; poskytovanie funkcií sociálnych médií; zobrazovanie relevantného obsahu, produktov, služieb a reklamy pre vás. Naše používanie súborov cookies môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ako je IP adresa či iné online identifikátory na právnom základe: zmluva, zákon, súhlas (ktorý máte právo kedykoľvek odvolať), oprávnený záujem (proti ktorému máte právo kedykoľvek namietať). Pri spracúvaní osobných údajov a zlepšovaní našich služieb spolupracujeme s tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach spracúvania cookies.

Svoje preferencie nastavenia cookies vyjadríte zaškrtnutím poľa a kliknutím na voľbu „Povoliť výber“ (vyjadrenie súhlasu so spracovaním).

Cookie settings

We use cookies on the website. We use cookies from the Google Analytics service, during which your personal data may be sent to third countries and processed there, which may have higher risks for your rights and freedoms. By clicking on the "Accept all" option, you give your consent to use all types of cookies.

You can express your cookie settings preferences by checking the box and clicking on the "Accept selected" option.

Cookies Einstellung

Diese Webseite verwendet Cookies von Google Analytics. Bei der Analyse können Ihre persönliche Angaben in Dritt-Länder übertragen und dort bearbeitet werden. Dies kann für Ihre Rechte und Freiheit ein erhöhtes Risiko bedeuten. Indem Sie auf die Auswahl „Alles bestätigen“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu.

Ihre eigenen Cookies können Sie durch Auswahl „Auswahl bestätigen“ einstellen.

Setări cookie

Website-ul foloseste cookie-uri. Folosim cookie-uri de la serviciul Google Analytics, timp în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise în țări terțe și prelucrate acolo, ceea ce poate prezenta riscuri mai mari pentru drepturile și libertățile dumneavoastră. Făcând clic pe opțiunea "Accept toate", vă dați acordul pentru utilizarea tuturor tipurilor de cookie-uri.

Vă puteți exprima preferințele privind setările cookie-urilor bifând caseta și făcând clic pe opțiunea "Accept selectat".